Higiena & konserwacja

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z HYDROMASAŻU

Kąpiele gorące (temp. do 38oC) działają przeciwzapalnie i przeciwbólowo, zmniejszają napięcie mięśni, rozkurczowo, uspokajająco, zmniejszają tętno i poprawiają pracę układu krążenia. Przed rozpoczęciem masażu zaleca się wziąć prysznic lub wstępną kąpiel w celu usunięcia z powierzchni skóry zanieczyszczeń. Zabrania się wprowadzania do wanny ciał stałych mogących dostać się do systemu wodnego przez sito zaciągu wody. Wszelkiego rodzaju tkaniny mogą być źródłem włókien owijających się na wirniku pompy. Nie należy również w wannie czesać włosów, gdyż te także mogą przeniknąć do obiegu wodnego. W wannie z hydromasażem stanowczo odradza się prania ubrań i kąpania zwierząt. W czasie zażywania masażu nie należy stosować pianotwórczych środków czystości. Należy dopilnować aby wszystkie dysze wanny znajdowały się pod powierzchnią wody. Osoby wolnoporuszające się, słabe, starsze lub niepełnosprawne powinny zachować ostrożność podczas korzystania z wanny z hydromasażem. Małym dzieciom nie wolno używać wanien z hydromasażem bez nadzoru.

KONSERWACJA WANNY

Struktura i mała przyczepność akrylu powoduje, że utrzymanie wanny w czystości nie sprawia większego kłopotu. Po zakończeniu masażu powierzchnię wanny spłukać wodą oraz wytrzeć wilgotną ściereczką. Wykonując od czasu do czasu gruntowne czyszczenie należy użyć płynnego środka czyszczącego do akrylu. W żadnym wypadku nie należy używać środków do szorowania! Odkładający się osad wapienny należy usuwać rozgrzanym sokiem z cytryny lub octem winnym i wodą. Do konserwacji wanny nie należy stosować środków zawierających: chlor, aceton, amoniak, nitro, alkohol, substancje ścierne lub żrące. Drobne zarysowania i zmatowienia należy usuwać lekko ścierną pastą polerską. Używanie substancji czyszczących innych niż zalecane przez producenta może spowodować uszkodzenie wanny i systemu masażu. Nie rzadziej niż raz w miesiącu lub co 10 kąpieli należy przeprowadzić dezynfekcję wanny. Dezynfekcję taką przeprowadzamy przez uruchomienie wanny i dodanie do obiegu wodnego odpowiedniego środka dezynfekcyjnego. Po ok. 5 minutach pracy należy opróżnić wannę, ponownie napełnić wannę czystą wodą i przepłukać elementy obiegu wodnego.

USUWANIE ZARYSOWAŃ

Lekkie uszkodzenia mechaniczne w postaci zadrapań lub otarć na powierzchni z połyskiem, możemy usunąć papierem ściernym o ziarnistości 800, 1200, 2000, a następnie zapolerować lekko ścierną pastą polerską (używaną do polerowania karoserii samochodowych).

MONTAŻ WANNY Z HYDROMASAŻEM

TRANSPORT

Przewożenie wanny powinno odbywać się w oryginalnym opakowaniu producenta! W czasie przenoszenia wanny w żadnym wypadku nie należy chwytać za elementy systemów masażu. Nie ponosimy odpowiedzialności za przecieki powstałe w wyniku nieprzestrzegania powyższej zasady!

PRZYGOTOWANIE MIEJSCA MONTAŻU

Odpowiednio przygotowane miejsce montażu powinno posiadać:
wypoziomowane podłoże doprowadzone zasilanie o napięciu 230V zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowy o prądzie In=30mA (np. B 16/0,03A) wentylację zapewniającą swobodny dopływ powietrza do urządzeń i elementów  wyposażenia instalację wodno-kanalizacyjną.

MONTAŻ WŁAŚCIWY

Należy:wypoziomować wannę umieścić wannę ok. 2 mm od ścian w celu odizolowania drgań, a powstałą szczelinę wypełnić silikonem sanitarnym lub taśmą uszczelniającą.
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z miejscowymi przepisami elektrycznymi. Prace instalacyjne i pomiarowe muszą być wykonane przez
pracowników posiadających aktualne uprawnienia elektryczne. Zgodnie z normami wanny z hydromasażem jako urządzenia elektryczne Klasy I muszą być podłączone do instalacji elektrycznej na stałe, poprzez odłącznik dwubiegunowy. Ze względów bezpieczeństwa kabel zasilający wanny należy podłączyć do sieci elektrycznej wyłącznie poprzez przyłącze elektryczne zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym o znamionowej wartości prądu wyłączenia 30mA; który będzie na wszystkich biegunach oddzielał instalację od sieci, pozostawiając styki rozwarte na szerokości co najmniej 3mm. Urządzenie RCD podlega okresowej kontroli przynajmniej raz w miesiącu. Minimalny przekrój przewodu zasilającego wannę wynosi 3×1,5mm2. W przypadku wanny wyposażonej w standardowy podgrzewacz wody (2kW) należy stosować przewód o przekroju minimalnym 3×2,5mm2. Przyłącze elektryczne do przyłączenia wanny na stałe należy przygotować w strefie I (urządzenie znajduje się pod wanną), dodatkowo należy zapewnić połączenie wyrównawcze wanny. Na stelażu wanny zamontowany jest zacisk wyrównawczy oznaczony , do którego należy podłączyć przewód wyrównawczy. Przy zabudowie wanny należy zwrócić uwagę aby części zawierające elementy czynne (z wyjątkiem elementów zasilanych napięciem niskim bezpiecznym, tj. nieprzekraczającym 12V) nie były dostępne dla osoby znajdującej się w wannie. Fakt podłączenia wanny do sieci elektrycznej musi być odnotowany w karcie gwarancyjnej wraz z podpisem i pieczęcią osoby uprawnionej, co warunkuje ważność gwarancji.

PODŁĄCZENIE HYDRAULICZNE

Napełnianie wanny odbywa się standardowo poprzez baterię zamontowaną w ścianie tuż przy wannie lub bezpośrednio na jej brzegu, odpowiednią do danego typu wanny. Rurę odpływową należy zamontować w sposób zapewniający szczelność połączenia tak, aby woda nie dostawała się w pobliże elementów elektrycznych systemu. Spust wanny wyposażony jest w przyłącze kanalizacyjne 50 mm .

OPCJA PODŁĄCZENIA – NAPEŁNIANIE WANNY PRZEZ DYSZE

Napełnianie wanny odbywa się przez dysze wodne zasilane wodą podłączoną do węża przyłączeniowego z baterii podtynkowej.

ZABUDOWA WANNY

Należy bezwzględnie zapewnić swobodny dostęp do wszystkich urządzeń zainstalowanych pod wanną w celu ich konserwacji lub ewentualnej naprawy. Dlatego też polecamy estetyczne i łatwe w montażu i demontażu obudowy akrylowe idealnie dopasowane do wszystkich oferowanych przez nas wanien. Producent nie pokrywa kosztów naprawy ewentualnych uszkodzeń glazury podczas demontażu wanny do naprawy gwarancyjnej.

WARUNKI GWARANCJI

Przedstawiamy Państwu poniżej warunki gwarancji jakiej udzielamy na zakupiony przez Państwa wyrób:
1. Okres gwarancji na niezmienność barwy akrylu oraz inne wady powierzchni akrylu wynosi 120 miesięcy. Na pozostałe elementy okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
2. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania zakupu wyrobu. Karta gwarancyjna musi zostać potwierdzona przez sprzedawcę w dniu zakupu (podpis, pieczęć sklepu, data sprzedaży), w przeciwnym przypadku jest ona nieważna.
4. Gwarancja nie obejmuje:
a) wyrobów używanych, ekspozycyjnych, (widocznie naruszonych).
b) uszkodzeń mechanicznych i termicznych wyrobów (otarcia, wygięcia, pęknięcia, zarysowania itp.) powstałych na skutek niewłaściwego obchodzenia się z produktem.
c) części ulegających naturalnemu zużyciu podczas użytkowania (w szczególności elementy jezdne produktów uszczelki itp.).
d) czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem i regulacją produktu opisanych w instrukcji obsługi.
e) wad i uszkodzeń spowodowanych:- montażem niezgodnym z instrukcją montażu i użytkowania załączoną przez producenta do wyrobu
– dokonaniem samodzielnych napraw i przeróbek
– wytrącaniem się osadów z użytkowanej wody (wymagane jest stosowanie odpowiednich filtrów i zmiękczaczy)
– nieodpowiednią pielęgnacją wyrobów np. stosowaniem do czyszczenia niewłaściwych środków chemicznych
– niewłaściwą eksploatacją wyrobu tj. niezgodną z instrukcją użytkowania i przeznaczeniem produktu.
5. W przypadku stwierdzenia wady należy zaprzestać użytkowania wyrobu w celu uniknięcia powstania większych szkód.
6. Towar będący przedmiotem reklamacji należy udostępnić do dyspozycji serwisu Nieudostępnienie towaru będącego przedmiotem reklamacji upoważnia firmę do odmowy uznania reklamacji.
7. W każdym przypadku wyrób udostępniony do naprawy musi być czysty i zgodny z podstawowymi wymaganiami higienicznymi.
8. W przypadku zasadnego zgłoszenia reklamacji firma zobowiązuje się do:
a) dokonania naprawy w możliwie najkrótszym, uzgodnionym z klientem terminie.
b) jeżeli do ustalenia zasadności reklamacji potrzebna jest wizyta serwisu termin
naprawy liczy się od dnia dokonania oględzin produktu, przy czym termin dokonania
oględzin nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych, w przypadku potrzeby
sprowadzenia częsci z zagranicy termin zakończenia reklamacji może ulec wydłużeniu.
c) wymiany towaru na wolny od wad, jeżeli naprawa jest niemożliwa lub wymaga
nadmiernych kosztów.
9. Producent w żadnym przypadku nie ponosi kosztów demontażu lub uszkodzenia elementów utrudniających dostęp do wyrobu (np. glazury, czy innych materiałów zastosowanych do obudowy wyrobu). Montaż utrudniający dostęp do produktu jest niezgodny z instrukcją montażu.
10. Ingerencja lub dokonanie zmian konstrukcyjnych wyrobu przez osoby nieupoważnione przez producenta powodują wygaśnięcie gwarancji.
11. Gwarancja nie obejmuje przypadków, gdy w umowie zakupu lub innej umowie związanej z wyrobem, sprzedawca zobowiązał się wobec nabywcy do świadczeń wykraczających poza ustalenia niniejszych warunków oraz regulacje przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie.12. Reklamacje wyrobów produkowanych przez producenta należy zgłaszać pisemnie bezpośrednio u sprzedawcy towaru.
13. Roszczenia gwarancyjne można zgłaszać tylko za okazaniem prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej. W przypadku braku karty gwarancyjnej reklamacja klienta nie będzie uwzględniona.
14. W przypadku zgubienia karty gwarancyjnej producent nie wystawia duplikatu.
Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową przewidzianych w odrębnych przepisach. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie charakterystyki technicznej oraz kolorystyki opisywanych elementów.

Blog&news

Wellness & Spa

Kąpiel z hydromasażem jest doskonała w przypadku: schorzeń kręgosłupa bezsenności zaburzeń krążenia bólów reumatycznych chorób narządów ruchu i układu oddechowego zmęczenia i stresu w kosmetyce w celu zwalczania cellulitu i nadwagi Nasze wanny w odpowiednich konfiguracjach zapewniają walkę z powyższymi problemami a dodatkowo wzbogacone o inne elementy takie jak chromoterapię, muzykoterapię i aromaterapię […]

czytaj

Higiena & konserwacja

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z HYDROMASAŻU Kąpiele gorące (temp. do 38oC) działają przeciwzapalnie i przeciwbólowo, zmniejszają napięcie mięśni, rozkurczowo, uspokajająco, zmniejszają tętno i poprawiają pracę układu krążenia. Przed rozpoczęciem masażu zaleca się wziąć prysznic lub wstępną kąpiel w celu usunięcia z powierzchni skóry zanieczyszczeń. Zabrania się wprowadzania do wanny ciał stałych mogących dostać […]

czytaj